Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelő
A Szolgáltató megnevezése: Stelzel-Kecskeméti Anett egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő)
A Szolgáltató székhelye, levelezési címe: 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 10.
A Szolgáltató e-mail címe: hello@klerz.hu
A Szolgáltató telefonszáma: +36 30 658 9275
A Szolgáltató nyilvántartási száma: 50912243
2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-król szóló tájékoztatót tekintse meg itt.
2.2. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az érintett számára ismert, célja csupán az ügyfélkapcsolat és a szerződéskötés létrejötte, illetve a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok köre:
A kapcsolat felvételi űrlapon az ügyfélkapcsolathoz név (nem szükséges teljes név), e-mail cím szükséges, emellett szükséges megadni az esemény alap adatait (helyszín és időpont). Ezek a feltétlenül szükséges, minimális adatok, melyből és mely adatok segítségével az érintett által kért tájékoztatás meg tud valósulni. A szerződéskötéshez név, lakcím és személyazonosságot igazoló adatok (személyigazolványszám, születési hely, idő és anyja neve) továbbá az ügyfélkapcsolat és a szolgáltatások lebonyolításához e-mail cím és telefonszám szükséges, a számla kiállításához pedig név és lakcím.
Az adatkezelés időtartama és célja:
Az ügyfélkapcsolati adatkezelés célja az érintett által a szolgáltatással kapcsolatban feltett kérdésekre történő válaszadás. Amennyiben nem történik megrendelés és az érintett nem köt szerződést, úgy az általa az ügyfélkapcsolati adatlapon megadott adatokat töröljük, azok tárolására vagy bármilyen felhasználására nem kerül sor. A törlés határideje: Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően úgy dönt, hogy nem kíván szerződést kötni, és ezt jelzi felénk, abban az esetben azonnal, legkésőbb 72 órán belül töröljük az általa az ügyfélkapcsolati adatlapon megadott adatokat. Visszajelzés hiányában az adatokat legfeljebb egy hónapig tartjuk, de ezen időszakban az érintettnek bármikor lehetősége van az ügyfélkapcsolati adatlapon megadott adatainak törlését kérni.
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
2.3. További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor, miután az adatokra az ügyfélkapcsolat, szolgáltatás teljesítése, számlázás és szerződéskötés kivételével semmilyen más tevékenységünkhöz nincs szükség. Nem gyűjtünk és tárolunk adatokat, nem alkalmazunk hírlevél küldést, sem egyéb, más vagy promóciós célú kezelésre sem kerül sor.
4. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
A tájékoztatáshoz való jog (adatkezelési tájékoztató), a hozzáféréshez való jog (tájékoztatás kérésre arról, hogy történik-e rá vonatkozóan adatkezelés), az adatok helyesbítéséhez való jog (az érintett kérésére a kezelt adatok pontosítása), az adatok törléséhez való jog (bármikor kérheti adatai törlését), az adatkezelés korlátozásához való jog (például jogvitás esetben kérhető korlátozás a kezelésben), az adathordozhatósághoz való jog (kérésre a kezelt adatokat géppel olvasható formátumban pl. .doc megkapja, és jogosult az adatok továbbítására más adatkezelő részére), a tiltakozáshoz való jog (bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen).
Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 72 órán belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben)
6. Képmáshoz való jog
Ön szerződés aláírásakor nyilatkozik a képek szabad felhasználásáról. Ön a későbbiekben bármikor jogosult a szerződéskötéskor adott hozzájárulását visszavonni. Ennek feltételei a szerződésben rögzítettek, melyet aláíráskor megismer.
Ön szerződéskötés esetén a teljesítés előtt köteles tájékoztatni esemény minden résztvevőjét arról, hogy Szolgáltató a rendezvényen a résztvevőkről az Ön kérésére fényképfelvételt fog készíteni, továbbá arról, hogy a rendezvényen való részvétellel a résztvevők a fényképek elkészítéséhez és képmásuknak felhasználásához hozzájárulnak, és a készült képeket mind a Megrendelő mind a Szolgáltató jogosult nyilvánosságra hozni. A résztvevők bármikor jogosultak a hozzájárulásukat visszavonni, melyet megtehetnek a hello@klerz.hu email címen a pontos kép/képek megjelölésével.
7. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő részéről bejelentési kötelezettsége keletkezik a személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen jogsértések esetén, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül az Adatkezelő tudomásszerzését követően. Amennyiben ez nem okoz nagy sérelmet az érintettnek, úgy a bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé kell megtenni. Az érintett értesítése vélhetően nagy kockázatot jelentő adatsértés esetében szükséges (pl. banki hozzáférések kiszivárgása).
8. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek a marketingtevékenységével összefüggő adatkezelését kell bejelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Az Infotv. 65. § (3) bekezdése alapján az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel, az adatkezelés célja az érintett számára ismert, a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel és az adatok nem kerülnek ki a kezelésünkből, melyekre tekintettel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást az adatkezelésről.
9. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.
Vissza az elejére